Barn och Omsorg i Sverige AB tar ett aktiv samhällsansvar genom att placera barn och ungdomar i trygga och kärleksfulla familjehem där barnen får uppmärksamhet, känner tillhörighet och får vägledning. I våra familjehem får barn vara barn och växa upp i en trygg och meningsfull vardag som leder till integration och som är en förutsättning för att bli delaktig i samhället

Vi ansvarar för rekrytering och utredning av de familjer som är intresserade av uppdraget att vara jour- och familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi ger stöd och handledning till våra familjer minst var tredje vecka och varannan vecka vid förstärkt familjehem samt minst en gång/vecka vid extra förstärkt familjehemsvård. Vi finns även tillgängliga för våra familjer för stöd och vägledning per telefon dygnet runt årets alla dagar.


Våra konsulenter är socionomer som har under flera år varit aktiva inom socialt förändringsarbete och i teamet finns erfarenheter av handläggning och utredning av missbruk, barn och unga, LSS, LVU, LVM, utredningsplaceringar, kriminalvård, psykiatri, godman, kontaktperson samt egen erfarenhet av jour/familjehem och kontaktfamilj.

Vår bakgrund och våra erfarenheter ligger till grund för vår familjehemsvård där både familjer och barn/ungdomar får sina behov tillgodosedda.

Vi har ca 30 utredda/erfarna och kompetenta familjehem runt om i bl.a Örebro, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Dalsland, Värmland, Västerbotten, Jämtland, Östergötland och Dalarna som är redo ta emot placeringar omgående.


Vår strategi är att endast placera barn och ungdomar i städer inom verksamhetens räckhåll och där vi med vårt omfattande kontaktnätverk enkelt kan finns på plats och vara tillgängliga för våra familjer.

Bland våra starkaste sidor är språk och kultur. I vår personalgrupp behärskar vi följande språk, svenska, dari, persiska, pashto, hindi, urdu, holländska och engelska. I teamet finns även utbildade tolkar som talar arabiska.

Bland våra prioriteringar är att det finns ett tydligt SYFTE med varje insats och att familjehemmen är erfarna/kompetenta och utredda som med vår stöd ska kunna nå syftet med insatsen. Att göra barnen & familjhemmen delaktiga, att ha barnens bästa i focus.


Vill du vara med och göra livet bättre för barn och ungdomar som befinner sig i utanförskap eller behöver omsorg pga olika social problem eller brist på omsorg? Vill du vara med och bidra till en tryggare framtid? Bli familjehem du också!

Vi har tillstånd från IVO för vår verksamhet!