Barn och Omsorg i Sverige AB

Barn och Omsorg i Sverige AB tar ett aktiv samhällsansvar genom att placera barn och ungdomar i trygga och kärleksfulla familjehem där barnen får uppmärksamhet, känner tillhörighet och får vägledning. I våra familjehem får barn vara barn och växa upp i en trygg och meningsfull vardag som leder till integration och som är en förutsättning för att bli delaktig i samhället

Vi ansvarar för rekrytering och utredning av de familjer som är intresserade av uppdraget att vara jour- och familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi arbetar även med att stödja, handleda och vägleda familjer som tar emot barn eller ungdomar.

 

Vi har utökat vårt IT-stöd för ökad kvalitetssäkring

Vi använder SecuraNova journalsystem, ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.

SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Det förenklar också vårt arbete med att ta fram anbudsunderlag i samband med uppdragsgivarnas upphandling av vård. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Kontakta oss gärna om Ni vill veta mer om hur vi använder SecuraNova journalsystem.

Information till uppdragsgivare

Beskrivning av SecuraNova journalsystem:

Personuppgifter registreras för personer som är inskrivna, i eftervård samt utskrivna. Samtycke till kontakter, uppgifter om mediciner och allergier samt vårdnad, boende och umgänge i förhållande till barn/föräldrar.

Placeringsuppgifter innehåller uppgifter om faktiskt placeringsdatum, uppdragsgivare, handläggare, anledning till placering, syfte med placering, lagrum, m.m.

Viktiga beslut och händelser innehåller bl.a. Inskrivningsdatum, datum för påbörjad journal, upprättad genomförandeplan, beskrivning av uppdrag, utredningar och insatser, beslut som fattats, besök hos hälsovårdande kontakter, besök hos vårdgivaren, upprättade rapporter, etc.

Dokumentationsmodulens funktion för personanknutna dokument innehåller journalföring enl SoL/LSS, mallar för genomförandeplaner, placeringsavtal, klagomålshantering, avvikelsehantering, in- och utskrivningsrutiner, uttömmande stöd för BBIC, regler- och rutiner, synpunkts- och klagomålshantering. Dokumenten kopplas automatiskt till aktuell personakt och krypteras. Stöd för Dagbok finns, förslag till kvalitetssystem, dokumentations-rutiner, stöd för uppföljning med hjälp av systematisk bedömning, bedömningsstöd, SKL:s publikationer och cirkulär, lagar, förordningar, Socialstyrelsens Allmänna råd och föreskrifter, meddelandeblad, handböcker, m.m.

Familjehemsmodulen innehåller ett komplett stöd för dokumentation av rekrytering och utredning av familjehem liksom dokumentation av stöd och handlening till familjehemmen och genomförande av insatser för brukare.

Uppföljningsmodulen innehåller stöd för systematisk bedömning med koppling till statistikmodulen. I stödet för systematisk bedömning ingår skattningsinstrument, bl.a. Audit, Dudit, IDS100, ASQ, SCL-90, Kasam, BarnKasam, Familjen I samhället, SARS, SNAP-IV, Funktionsskattning samt ytterligare ett 10-tal skattningsinstrument för bl.a. olika beroendetillstånd. Uppföljningsmodulen används som underlag för klientsamtal, för behandlingsplanering, som underlag för uppföljning av insatserna samt för uppföljning av om verksamheten motsvarar behoven.

Statistikmodulen bearbetar alla data som registreras i de olika modulerna. En stor mängd olika statistikrapporter kan tas ut och även bearbetas i Excel. Data från systemet kan produceras för att tillgodose Socialstyrelsens och uppdragsgivarnas informationsbehov.  Systemet uppfyller alla krav i GPDR.

 

·      SecuraNova journalsystem är SQL-databasbaserat.

·      Systemet innehåller behörighetskontroll och loggfunktion av åtkomst till systemet, journaler och övriga personanknutna dokument.

·      Ärendehanteringen i systemet följer principerna i Förvaltningslagen.

·      Personuppgifterna i systemet gallras i enlighet med bestämmelser införda 080401.

·      Systemet är förberett för export av registrerade data och dokument till uppdragsgivare, fr.a. socialtjänsten.

·      Systemet kan importera dokument från uppdragsgivare.

·      Uppgifterna säkerhetskopieras.

·      Systemet uppdateras regelbundet.

·      SecuraNova är konstruerat på motsvarande sätt som leverantörens IT-system för socialtjänsten.

 

·      Uppdragsgivare kan få möjlighet att logga in i journalsystemet och ta del av sina placerades dokumentation.

 

 

 

Vill du vara med och göra livet bättre för barn och ungdomar i Sverige som befinner sig i utanförskap eller behöver omsorg pga olika social problem eller brist på omsorg? Vill du vara med och bidra till en tryggare framtid? Bli familjehem du också!

 
 
 
 
 

 

 

Våra konsulenter är socionomer som har under flera år varit aktiva inom socialt förändringsarbete och i teamet finns erfarenheter av handläggning och utredning av missbruk,barn och unga, LSS, LVU, LVM, utredningsplaceringar, kriminalvård, psykiatri, godman, kontaktperson samt egen erfarenhet av jour/familjehem och kontaktfamil. 

Vår bakgrund och våra erfarenheter ligger till grund för vår familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda.

Vi skräddarsyr våra genoförandeplan individuellt.
 
Vi har ca 70 utredda/erfarna och kompetenta familjehem runt om i landet som är redo tat at emot placeirngar. okmpe
 
 

Kontakta oss

Vänligen fyll i informationen nedan:

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev:

Kontakt

Barn och Omsorg i Sverige AB
Västra Vintergatan 152
703 44 Örebro.
Innehar F-skatt
Org-nr 559040-6442

0702-309739

© 2015 All rights reserved.